Bài 1 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

Bài 1 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video tải Xenforo 1.5.7

Bài hướng dẫn được làm trên hostinger
Đầu tiên đăng nhập hostinger
Tạo Database

Tên MySQL database: Tên cơ sở dữ liệu
MySQL Username: Tên người dùng
Mật khẩu: nhập mật khẩu cho cơ sở dữ liệu
Nhập lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu cho cơ sở dữ liệu
Bấm Tạo: đợi vài giây. xem thêm
Sign In or Register to comment.