Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Orchid Park

Orchid Park la du an hap dan, hien dang thu hut khong it su quan tam tu quy khach hang, du an lien ke ngay Phu My Hung. Du an Orchid Park la noi hoi tu tat ca cac yeu to ve su tien nghi, sang trong, vi tri dac dia va muc gia hop ly – noi an cu ly tuong, Orchid Park mang den cho gia dinh ban mot khong gian song thoang mat , trong lanh, gan gui voi thien nhien , la noi vun tron hanh phuc cho gia dinh tre .

Ten du an: Orchid Park

Chu dau tu: Cong ty Co phan KTXD & VLXD COTEC

Don vi phat trien : Cong ty CP Dau Tu Hiep Nguyen

Vi tri:Ngay mat tien 15B – Nguyen Luong Bang Nha be

Tong Dien tich: 9.171m2

So Block : 4 cao 17 tang

-Tang 1 Trung Tam Thuong Mai
- Tang 2, tang 3 dung de xe
- Tang 4 - 17: Can ho de o
Dien tich can ho : 49 m2 – 70 m2 .


Gia ban : chi tu 14,3 trieu / m2

can ho Orchid Park

Can ho Orchid Park la du an nha be vo cung tiem nang, so huu mot vi the vo cung chien luoc do la duoc toa lac cuc ky an tuong tai khu vuc sam uat cua Nha Be. Tai day cu dan de dang giao thuong voi nhung khu vuc trong diem cua quan 7, quan 1, Quan 2 cung nhu cac khu vuc vung ven va ngoai tinh.Thong qua truc ket noi nay, tat ca moi hoat dong phuc vu cho cong viec va doi song deu dien ra thuan loi hon, gop phan tao nen su thanh cong cho nhieu nganh nghe va cac khia canh khac nhau cua mot doi song kinh te xa hoi on dinh, co the cho rang khi an sinh tai can ho Orchid Park quy khach se co co hoi tiep can nhung tinh hoa va cuoc song van minh hien dai bac nhat Sai Gon.

Du an Toa lac ngay khu dan cu hien huu, TT Hanh Chinh Huyen Nha Be. Mat tien 13B – NGUYEN LUONG BANG , nam trong tong khu dan cu COTEC Phu Xuan – Cotec Phu Gia len den gan 33ha . Noi lien voi KDC Phu Xuan 39ha
De dang ket noi toi Phu My Hung quan 7, quan 4,... nhanh chong thong qua duong 15B - Nguyen Luong Bang noi dai (lo gioi 40m) va truc duong Huynh Tan Phat tu 10 – 20 phut .

+ Phia Dong Bac: Giap voi dat truong trung hoc cap 3

+ Phia Tay Bac: Giap duong D2.

+ Phia Tay Nam: Giap khu quy hoach nha o.

+ Phia Dong Nam: Giap Huong lo 34B.

Tu du an Orchid Park quy khach co the di chuyen chi mat 20 phut de den trung tam hanh chinh Quan 7 va di chuyen qua cac quan lan can thuan tien nho cac tuyen duong thong thoang. Voi mot vi tri vang duoc xem la vi tri dac dia, chi cach Quan 1 , quan 2 khoang 25 phut xe may ket noi bang cac tuyen duong lon, rong rai, toc do luu thong nhanh.

Tien ich noi khu can ho Orichid Park :

Su khac biet lon nhat trong viec lua chon nen song tai can ho chung cu hay nha pho do la tien ich va moi truong sinh song tai can ho. Voi rat nhieu cac tien ich duoc tich hop trong khu can ho chinh la mot gia tri nang cao chat luong cuoc song ma chu dau tu luon mong muon mang den cho khach hang. Voi tieu chi khong chi mang den mot can ho ma cung cap mot cuoc song chat luong va dang cap cho gia dinh ban. Du an Orchid Park duoc chu dau tu thiet ke theo tieu chuan moi : 100% can ho deu co ban cong va san phoi , hy vong mang den cho ban va gia dinh mot cuoc song tien nghi va thoai mai, giup ban co them nhieu giay phut trai nghiem tuyet voi ben gia dinh. Ban va nguoi than yeu cua minh se duoc boi cung nhau, di dao trong cong vien day cay xanh, mua sam tai trung tam thuong mai… tat ca se tao nen mot cuoc song hanh phuc va chat luong cho ban.

Khong gian song cua Du an Orchid Park duoc thiet ke day du tien ich dang cap nhu: phong tap gym, spa ,ho boi, sieu thi mua sam,Trung tam thuong mai, cong vien, khu vui choi cho be, nha tre, nha hang, coffee shop, khuong vien nuong BBQ,He thong thang may hien dai: Mitsubishi Thailand, the tu, Tang de xe: Dap ung day du luong xe trong khu vuc chung cu.… se dap ung tat ca nhu cau cua ban va gia dinh. Du an Orchid Park hua hen mang den cho ban nhung chat luong dich vu hang dau nham phuc vu cho cuoc song. Noi day duoc duoc trang bi day du cac thiet bi tieu chuan, an toan va tien dung cho tung can ho, ban se luon cam thay an toan va sang khoai khi tro ve nha, chac han voi nhung gia tri noi bat tai du an se lam hai long khong it quy khach hang.

Du an Orchid Park toa lac tai vi tri dac dia ngay khu trung tam hanh chinh nen thua huong day du tat ca cac tien ich tap trung da hien huu va di vao hoat dong nhu: Trung tam y te ,Truong hoc,Ngan hang,Sieu thi, cho, trung tam thuong mai Trung tam hanh chinh: UBND, toa an, bao hiem XH, nha van hoa lao dong, Cong vien, khu vui choi giai tri ,Ben xe
Tagged:
Sign In or Register to comment.