Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

King Bay

Du an do thi ven song King Bay giap ranh TP HCM
Tong du an khu dan cu tai Long Tan, Nhon Trach, Dong Nai co quy mo 125ha, trong do, King Bay (giai doan 1) rong 25ha, thiet ke tieu chuan xanh.

Nhung nam gan day, khu do thi ven song, ven bien dan tro thanh xu huong dau tu moi tai nhieu khu vuc tren the gioi nhu Sydney (Australia), Singapore, Thai Lan, Manila, Dubai…

Truoc suc ep cua do thi phat trien va dan so tang nhanh, chinh phu da co nhung van ban ve viec mo rong TP HCM theo mo hinh do thi ve tinh. Theo do, do thi Nhon Trach duoc hinh thanh nho vi tri thuan loi, tiep giap TP HCM qua quan 2, quan 9 va quan Nha Be. Nhieu cong trinh trong diem, ha tang giao thong duoc xay dung giup tao chuoi do thi, lien ket kinh te vung giua dat nen Nhon Trach va TP HCM.

Trong so cac du an tai day, Khu do thi King Bay duoc nhieu khach hang chu y. Tong du an co quy mo 125ha (Kingbay giai doan 1 rong 25ha), thiet ke theo tieu chuan xanh (mat do xay dung chi chiem 35%), tao khong gian song trong lanh voi ba mat giap song, huong khong khi tu nhien tu bien Can Gio va bien Vung Tau.

Song tai day, cu dan duoc huong nhieu tien ich cao cap nhu ben du thuyen, cong vien bo song rong, trung tam the thao trong noi khu, san golf quoc te 18 lo Jeongsang lien ke. Ben canh do, he thong trung tam thuong mai, truong hoc quoc te, benh vien, van phong dap ung nhu cau cu dan.

Dai dien chu dau tu cho biet, cong vien bo song voi dien tich len den 6ha la dia diem phu hop cho cac hoat dong gan ket cong dong. Ngoai ra, ho boi tran bo giup cu dan trai nghiem cuoc song thuong luu.

Nho vi tri dac dia, khach hang thuan loi di chuyen den King Bay bang duong thuy, duong bo va duong hang khong. Tu du an King Bay, cu dan mat vai chuc phut den TP HCM va cac vung phu can.

King Bay

Theo dai dien chu dau tu, duong vanh dai 3, cau Cat Lai, cau quan 9, truc giao thong duong thuy TP HCM – Nhon Trach dang uu tien giai quyet giup thi truong bat dong san Nhon Trach giao dich soi dong hon. Day la thoi diem thuan loi de cac nha dau tu rot von vao bat dong san ven song cua khu vuc.

King Bay nam tren mat tien duong vanh dai 3, co loi the ve phong thuy. Dai dien chu dau tu cho biet, the dat Phuong hoang ham thu cua du an giup tang tai loc cho cu dan. Day dong thoi la kenh dau tu co tiem nang sinh loi trong tuong lai.
Tagged:
Sign In or Register to comment.