officetel

Tap doan Dat Xanh - chu dau tu mo hinh can ho nay tai du an Opal Skyview, duong Pham Van Dong, Quan Thu Duc, TP HCM cho biet, loai hinh can ho officetel mang lai thu nhap on dinh va lau dai nen duoc nhieu khach hang lua chon.

"Theo tinh toan, muc do sinh loi cua loai can ho Opal Skyview nay trong khoang 8-10% mot nam tren tong gia tri dau tu can ho. So voi cac kenh nhu chung khoan, vang, gui tiet kiem thi loi tuc tu dau tu officetel Opal Skyview cho thue co phan kha quan hon", chu dau tu cho hay. Chua ke den gia tri can ho con gia tang theo su phat trien cua co so ha tang, nhat la o nhung thanh pho lon “dat chat nguoi dong” nhu TP HCM.

Saigon Pentaview

Officetel la mo hinh van phong da nang, rat pho bien tai cac quoc gia phat trien. San pham vua lam van phong lam viec (office) vua co the cu tru qua dem (hotel). Tai TP HCM, can ho nay dap ung nhu cau cua nhieu doanh nhan tre va cac chuyen gia nuoc ngoai co van phong dai dien, cong ty vua va nho, nhom nghien cuu du an…

Can ho Saigon Pentaview duoc dau tu va xay dung dua tren mat bang khong qua lon. Voi tong dien tich khu dat la 6.115m2. Sau khi xay dung co tat ca 80 can ho & 812 m2 van phong dich vu. Voi loai hinh dau tu kha phong phu la Cao oc phuc hop van phong & can ho de ban. Nen du an Saigon Pentaview au khi hoan thanh se thu hut duoc rat nhieu the loai khach hang den xem nha.

Saigon Pentaview duoc xay dung bao gom 1 tang ham va 17 tang lau. Tuy voi dien tich khong qua lon nhung cach dau tu vo cung thong minh, voi nhieu loai hinh da dang mang lai nhieu tien ich cho nguoi so huu.
Sign In or Register to comment.